AGMs

Annual General Meetings for Sports Clubs and Societies 2022

GroupDateTimeVoting TypeTeams Link
ACS4/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZiYjVmNGYtOWU4Zi00NmQ5LTg0MzAtODk2MzZlZGYyNTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Ahlul Bayt11/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUzYWYwZGEtNjNjNC00YTFlLWE1OGMtMDcyMTUwMzBmNWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
American Football8/3/202219:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzODhhYTEtZGUxMC00MGYwLWE0ODgtZGVlNTVlYTJiZDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Anime and Manga Society29/3/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQxZDVmOTUtMzE5Ny00MGFjLWE3MmMtZTQ4Mzg3ZDhkNDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Archery14/3/202218:30Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIxNDI1YjUtNTA3Ny00YWUyLWEwNDktNDE0MDVlMWUzMzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
ArtSoc31/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRmMmY2NDYtNzExZC00NjZlLWFhY2MtNWY5YmYwMzQxYjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Association of British and Chinese University Students (ABACUS)3/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEyZDlmYjYtYWI0ZS00ZWE2LWJlOTgtOTIyYzJiYjQ3NDVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
AutiSoc18/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZiNGMxNjItZGIyZi00MDlhLWJkZTItMTBjYzc0NDliOTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Badminton15/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmMDBlMzktNTlhYi00ZGRjLTkwOGEtMmEyMTRiNzE1NTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Baking Society5/5/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiY2E1NzEtZGY3OC00YzBlLTg3MDktZjI0OGZmZjlhYWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Baking Society5/5/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVjNTNlMDItOGU1ZC00MTI0LWFlOWMtYTk5MzNhMzVjYjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%22f4527309-3878-4fde-918d-853ea4a6b543%22%7d
Ballroom and Latin Dance16/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM5YTNmMDUtODIyYi00OTVhLWE1OGEtMjUwY2ZlZWNjYWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Bandsoc6/4/202216:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhlYTJlNDMtYmM0NS00YzhhLTk4NWItYTdjNGFhM2Y0YjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Baseball and Softball24/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZjMzNiMGYtNzdmYy00ZGJhLWJiZTQtZTZiNmFhNGQzYmZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Basketball22/3/202217:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg4MGI2ZWEtODViYi00NzMyLWE5ODItZTY2YTBhMjAzNzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Bengali Society7/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRjZDAyZDAtOGE0OS00OWQ0LTkwOGUtMTUyYzA5MGRmZGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Biomedical Engineering Society5/4/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM2YzgzNTktNTllOC00N2ZkLWJlODAtMjYyMTc0MGY4MTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
BioSoc8/4/202214:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDgzMjE0NDktYmQxZi00Y2YxLTk5MTktMzI1YjhjNjIzN2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Boat17/3/202219:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJlMTQ2ZTMtYmE0NC00MTg1LThlYjctOWEyYTIwOTQyNmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Book Club Society10/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg0NGMzYjctYjQzMi00YzEwLWI0NjQtZWRmYzc5NWUzNjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Boxing17/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMyN2FlNTktMzVjYy00ZmE1LWFmNTAtN2FhMmY0NzAyNzk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Bulgarian Society3/5/202219:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTAwOGIyMmItYzE1MS00NjBhLTgzOTYtYjBiNDg5NDc2ZmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Canoe22/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkwYTc4NzktMjFiZS00OGNkLTg1MmMtZDA3MGMzZDY2ZWZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Cantonese Christian Fellowship4/5/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk3N2FiNjItMGZlZC00NTkwLWEzODItYmI1YTc0YmYwOWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Cheerleading15/3/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1N2QzODctM2Q4Ni00YjViLTgzZDctMDg5Yzc0ZGQ1MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Chemistry Society3/5/202216:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE2NDFiMTItOGNmNC00ZmZmLWJjMTAtZGM0ODg3YmY2MDdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Chess7/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZlYzc0MGEtYzViMS00ODMzLTgzZDUtMThmZGUyZWEzODVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%22f4527309-3878-4fde-918d-853ea4a6b543%22%7d
Chinese Society29/3/202216:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYwMjRlNjEtMTc3ZC00OWIwLTk5YzctNjQ5ZTBhMzc5MDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Chosen Christian Fellowship Society7/4/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhkZTU1OTctYTY1OS00MDcwLWJmMWEtMWMxNTkwMDkxNzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Christian Union17/3/202219:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFkMjhlYTctOWFiMC00MGVjLTlkMGUtZGM2Y2NkYTQxMGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
CivSoc3/5/202215:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI4MGM4YWItMTIzOC00YmZiLTkzYjktN2M2MTk5N2M4Zjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Commuters Society30/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlNGUwNmEtZjI4MS00YWVmLThhZDUtZGNhNmRhYjFiNjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Composers Society7/4/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNjODM4YmQtNDNiMS00MTY1LWFlOGYtN2MzN2NmZWUzMWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
CompSoc3/5/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUyZWE4YzctNDU5Ni00ODAzLTkyMGUtYWYyMzY1OTkwNGVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Concert Band5/4/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE3MTk1ZDktMGUxOC00OTJjLTlhZWItYzQzMzcwMTNjNGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Consulting Society4/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFiYzNiMjctNmRhYi00ZDk2LWFjMWMtZmE2OTk1MWU4M2E5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
CRAFTsoc7/4/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkyODQ1MDctMzM4Mi00MzY2LTljZjYtY2M1MTlmMTg3MGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Cricket11/3/202217:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQzMmY0NmQtMjdkZS00ZmM3LThlZGYtNWNhNmUxYmJhNzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Cube Society28/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZkZDEzZjQtNDVkMC00YjYyLThlOGQtZThiMGU5NmY0ODA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Cycling and Triathlon18/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ3MzE5YmMtMmIxNC00MGNjLTg3OTQtYTE1ZDY0MGE1OTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Cypriot Society6/5/202214:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM0ODFhMjMtZTc5NS00Zjc5LWE1YmMtZTU3ZjM0YjNmY2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Dance Squad16/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY2NjIxZDctNWEzNS00ZGRmLWEwYzQtN2M0ZjJhZWU0MjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Debenelux3/5/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRjYTRhMGMtYmExZC00Yzk4LTlhNzItZWIxZmI4ZDZkZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Disney9/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhiYzcwZmQtYzcxZS00ZmRkLTkyMmEtNWU5MjkyNWI5OWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Dodgeball3/5/202218:30Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRhYWVjN2YtNWI1MS00M2U5LWJhNjQtYzE5OGFkNWI0NmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
EARS8/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxMWY1ZWYtNjFlMi00NzAyLTlhMjEtN2IzZGE1YjMxN2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Economics and Finance Society (EFS)17/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmYTEwMDMtM2Q4Yi00ZGFiLWE5YzctZGUyODFjYjQzN2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Enactus31/3/202216:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYyYWQwMDUtNjBiOC00NzFlLWI4NzYtMzIxMjI0Y2FlMWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%22f4527309-3878-4fde-918d-853ea4a6b543%22%7d
Engineers without Borders3/5/202216:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxMzczNmYtMjVjYy00ODJhLTkwNjgtZTllMWNjOGIzMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Equestrian and Polo Club16/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MyYjYzZjgtNjM1OS00NzljLTk1ZTItZjBlZDM5ZTE4MzM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Fencing9/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRkYTE1OGMtNzA0NC00YTYzLWI3NzktM2E3OGI1N2I4OGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Filipino4/5/202215:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjViMDYxZDMtMDYxYi00ZDEzLWI2ODUtYTViNTUzMWNkMTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Film Soc7/4/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThlMTZiODgtN2EyNi00ZjNjLTg1ZGEtYTdlNDRjMzc1M2Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Football – Mens21/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNhMTEwNDEtMDAyOC00Mzc0LThhYTMtMjE4ZmI1ZDE4MzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Football – Womens14/3/202218:30Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM0YTAxZWEtYjQ4Zi00MzJlLTk1MjgtMzMwMTAzOTEwYmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Formula One Society9/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAxZGE2ZWEtNTAwYi00NDUzLTgwNWUtODAxNjMzZDRhMGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Formula Student17/3/202219:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU5YzgwZDgtNzVkYi00OWFkLThlZWItZGY4MmUwMzFiNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
French17/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEwZTg1ZDUtODIzNi00ZGJmLWJkZDktYWZhZDU3Y2M3Yjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
GameSoc10/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2ZDE5M2EtM2ZhNi00MWZkLTkwNDgtOWJhMTY5OTU0NmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Golf10/3/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4MzFiYmYtMzcwZi00ZGZlLThlODctYmI5NDg0NThiNDcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Gospel Choir4/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZkOTJhMTEtZmM4Ni00ZDRmLTkzMWUtZGFkNTJmYzg4YTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Gymnastics8/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNhNzRlZWEtNGU5MS00ZDhlLWJkNTctODRhZmM4ODY5ODI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Hellenic Society6/5/202213:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ3NmU1ZDktMzQ0YS00ZTczLThkM2UtM2E2YjNlNjVlYzk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
HKPASS6/5/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNjNDIxMjctOWZjZi00N2ZjLWE5YjEtOTYxOGI3NzM5N2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Hockey11/3/202219:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY4NTkzMTUtODg0MC00ZWQ5LTg3MGItMzFlZWIwNzE4M2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Hong Kong Society29/3/202212:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1MTExMDctZWQzMC00MWM5LWJlOGUtZmU5NTg4MTY3M2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Ice Skating7/4/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBkNzA4YmYtNzY0Yy00ZWU3LTg4ZWUtYjFiMmZhOTk2NzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Italian16/3/202217:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYmQzMWUtYWY5Ni00NTAwLThhMjUtYTg0NTdjNGQ0NjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Japanese7/4/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlhN2YwN2UtYTkyMy00Yzk1LWEzNTUtYWE4MThhYzUwZGVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Jazz Orchestra31/3/202219:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Y1OTU3MTMtMTgzZC00NTM5LTk5OTItODBjZGFiZGZmMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Jiu Jitsu10/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZmN2NhOWEtNzQyNi00MzdjLWJmNjItMjQ3ZmYxOWFkOTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Judo15/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc2MzIyNmQtNjkzMy00YzBjLWEyNDctMTZiZDQ0OThiYTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Karate18/3/202213:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdlNzM2ZTktMGJjOC00NGQ5LWFjNzEtYjUwODU5NjJkNTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Karting Club7/3/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcyYjQ0ODMtZWZjNi00NjllLThlOTQtNjQ2MjVhZGZiY2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
KISS4/5/202214:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE5N2IzNzEtZWE4Yy00YzUwLTg2MGQtNzM3NWI4ZmEwOTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Kurdish Society5/4/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTgwZDFmMzYtZDE0NC00ZWIxLTg5OTUtOGJiMTVhNmRhNjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Lacrosse18/3/202219:50Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ1MjUyNDYtNzMzZi00NTU2LThjYjUtMzQ0MTA4MDNhMDFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Languages Society15/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFhMmYwMTgtZWRiMi00NDY0LWJmOWMtZmNlMWEwZmQ1M2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Law Society5/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVmNWZlNzctOGM4ZS00ZmVjLTgwOTgtOGQ1NDVjNTNmMTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
LGBT+4/4/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA4MDc0MzItYjVlNy00M2ZmLThjM2YtMzI2M2EzZWVhZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
MADSoc (Music and Drama Society)23/3/202216:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFjNjdlZjQtNzM2Yy00ZjAwLWFlY2YtY2VkZWJhYjBkN2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Malaysian Society8/4/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA1ZmIwYjctMGZhNC00M2MyLTg3M2ItZWM5YTJiNjQ1MTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Maths Society5/4/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJkNWQ4YWQtZTUyOS00YTMyLWJiMTEtNmQ1YTg0NjY1MzM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Mechsoc8/4/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5NjdkNjgtMjk4Yi00ZTA1LTg4MmYtMWJjNWI2N2Q1MWZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Men Futsal14/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg4YWIyYzYtZTVhNS00ZWZkLTliMTgtMzNhYmIyNzRlNWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Mid Soc5/5/202219:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThiOWU3NDktMWJhYy00ODI1LTgzMzctOGFjNWY5ODFlMjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Model United Nations Society31/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZkYjExMDQtMTdmYS00MWI3LThiOTEtNTc0MDUzNzk4NDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Mountaineering16/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc4M2Q2M2MtMjJmMS00NzZhLTk5YWItOTU2ZGYyNGI2N2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Musical Theatre Society4/5/202218:30Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNlZGRmNTItMWIxOC00OGQ1LWJkMDUtMDNmZDc0MWE1Y2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Nepalese Society6/5/202212:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM0ZjE1NjYtYTJiMC00YzQ0LWJjYTEtYTNmYmQyNDhlNmEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Netball17/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk0OGE4NzQtOTRmZC00YzkzLWE2NjItMGM1NzBmY2MwOTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
No Wave6/4/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjlkODZkOWQtMjdkOC00NzNjLWIxNTItNDdkZGZlMTkyNWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
NURSOC4/4/202212:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFhZTdlYTAtZTkyOC00ZTc0LTg3ZGItZTI4OWViMTZiYjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
NutriSoc16/3/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZiN2ZkNzYtZDAzZS00YzkwLThmODMtYTllYzcyM2IwY2I2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Pakistani6/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4ZjkxOGEtNDBhMC00MGMzLWE1ZWItNWYyYTNmOTY3Njk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Paramedic Society4/4/202214:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzYTc1N2UtNTcwMi00ZWI1LWJiMTItOGQ1YjEzZTBkMzM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
PetSoc4/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZiZDliMGEtZmRmYy00YWY2LWE2ZDktNmNhYTNlY2ViN2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Photographic Society7/4/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNmMzgwNmItNzZjOS00NGEwLTliMTItYjk4ZDQ3YzE3ZjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Pole Fitness30/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThiMTZhZjQtZDM0OC00MDlhLTlhMjYtOWRjZDZkOWI3MGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Politics Society11/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQwMWViODctMDE3Zi00YjE1LWIyZWEtZmVjZTAxMGU1ZjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Post-Graduate Society6/4/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJjOTI1OGItYjc4MC00ODE3LTgxMGItZDc2YTFlYzZhMTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Powerhouse5/5/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAwOGUzODctYTM1Yi00ZWYyLTkzNGItNmYyM2ZlNjNjYTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Powerlifting And Weightlifting24/3/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzZTI5NjgtN2NmYi00YWVmLTlkNGItZDE5NDc0ZGFjMDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Psychology7/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWExNzY3YjEtN2RiYS00MDVmLTllNTYtMmJmMzJkYzNmZDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Rifle7/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMzZjhiZDAtZDRmYS00MGJjLWFmZWUtZDVkNmI0M2EyN2Nk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Rugby – Women’s17/3/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcyZmM1ZTEtZjY4NS00NDY2LWJlZGQtZmU4ZTQ1ZThkMzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Rugby Touch9/3/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVjMzlhZjgtYWY3Ny00YjliLWIwNjYtZjk4OTlmZWI1YWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Running and Athletics16/3/202215:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA1ZTAzZjktYmQ3MC00Y2UwLWI4ZjYtODNjMmExZTIzMTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Russian Speakers Society23/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZlOWQzOWItYjNiNi00MTA4LWEzYWItOTVjNzgxYTU4OGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Sailing17/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJhNzAwNDItMzhmNi00NjdmLWJlYzctNTJiNjg1MTAxMjgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Salsa Society7/4/202214:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVhMjgzZDctZjEyZi00NGUyLWE3Y2MtMTNmYjM5NTI5MWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Scuba Soc5/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg3ZGJlMGUtNDc2Ny00Mzg1LWIxNTctOTQ0NDI4NjI0Yzhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Sikh Society1/4/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcwODhkODgtNzVhOS00YjM3LWFlOTAtMTNkOTU3NWIxODY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Singaporean Society5/5/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRiN2RiYzktMmJjNC00MWMzLTg3NjYtZGI2OTU2ZGIzMmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
SnowSports18/3/202219:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJjM2Q4NWUtNGZlMC00Y2UyLWI5OGQtZGUyNWYwNzQ1Njk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Sociology Society24/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UzM2Y1ZDMtMzhmZC00NzNlLWFjYjktYTJjZjMyMGE1NDI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Sports Exercise Science Society23/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk4NjcyNTctZWU3MS00YWRmLTkwYzktMzEyNWE5Zjc2NWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Squash22/3/202218:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0NTc0NWEtM2E3Mi00NDNmLTk5ODctMjBjNDk0ZWQ4NDc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Sri Lankan Society31/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk1ZDIxMGUtNGIyNC00NTJiLTg4YzgtMDA0MWYxMTIzYTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Stag Radio4/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkZmUyYTEtYzdhMi00ZTA0LTg1M2UtOTNhNDZiNTlhNTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Stage Crew1/4/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc4OGEzYzMtYmE1Yi00ZDVhLTliN2QtNzM1ZDFhZTc1ZjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
StagTV5/5/202218:30Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY1MGI4MTktNmQ4Yi00ZGE4LTk4ZWQtOTUyZDE5ZGQ5NTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
String Orchestra5/5/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU2NTg4YjItYWMwZC00NDE2LTllMWYtZjY3ZDQ0ZWFlZGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Surf Club6/4/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFlNWM0ODQtNmNhYy00ZmJlLThiYzctNDc5NzQyMzJiMzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Surrey Business Society30/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNhNTkwMzgtYTUxZC00YTFhLTk1MmQtZGQ0NzcwZmM5MTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Surrey First Aid29/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDllZTk1MmMtMzFiNS00YmEwLTg0NzktYjU2NTJiMjZkN2Qw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Surrey Islamic Society14/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdkOWI0ZTYtZGI2Yy00YzlhLWEwN2YtMzRkNTk4Y2YyM2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Surrey Labour Students8/4/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThmMTE4OGEtN2M0OC00YzYyLWI3YzAtY2UyMGJlZWM5NGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Surrey Marrow4/5/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyNzlmZmEtYTJjNC00N2ZjLTk3NTgtYTZiMDQ0NmZkZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Surrey Video Gaming Society29/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE2MjhkZGMtNzRiNS00NDdmLWIwN2UtOTYzMTYzYThlNDQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Swimming18/3/202217:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY4YTA1YzAtNWFiZS00YmI2LTk5NjQtOTZjOWNmMDExM2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Table Tennis23/3/202214:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdmZDZjZWItMjVmMC00YzY1LWFiMTctOTRhNDFiYzc3MGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Taekwondo8/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU4ZmQ2NjgtNWZmMy00MWU2LWE1ZjEtYTc0ZGQ4ZjY3YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Tamil Society6/4/202213:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNiMDI0MjgtZDcwNC00YTA1LTgwZmQtNDg5OWY3Y2VhMmZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Tennis17/3/202219:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgyNmQwOGQtYzUyMC00MzA5LWFlMmMtNTI2MGY5YzQwZjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
The Stag4/5/202217:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVhNmJlZDAtYWNmZS00NDRkLWI5NGYtN2JiZDQyMWEyODVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Theatre Society4/5/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU5ZDU3NzEtNTQ0YS00N2M2LTkwMDYtYjEyMmNmMTZhMWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Trampoline18/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE3YzQ0YzYtYmM4Yi00OTVhLTk4ZDEtNmJhY2VhYjc0OWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Ultimate16/3/202219:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU5ZmRkNmUtZTExOS00MWU3LWFmMjctYTAxNTg4Zjc4ODZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
VetSoc29/3/202218:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI0ZGU3NDktM2JhNC00M2UwLWFjYzQtNDgwNzUyZTk3YWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Water Polo10/3/202219:0Voting for registered members onlyhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjllY2Q0ZGEtZjllYS00ZjhlLWFiMzAtYWNhZWYxYjA3YTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%22f4527309-3878-4fde-918d-853ea4a6b543%22%7d
Women in Engineering11/3/202218:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM1NDgyZWQtYzM0Yy00YTdkLTg1NDAtOTYwZjMxNWZjMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
Yoga6/5/202216:0Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBkOWE5NDAtMDM0Yi00NGVmLWExNjgtNGExMzg0ZDkxNTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d
ZenSoc4/5/202216:30Voting open to all studentshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTlmMWRlZDYtOGFiYS00NDdlLTk3MjEtY2E0Mjc5NDk3ZjI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b902693-1074-40aa-9e21-d89446a2ebb5%22%2c%22Oid%22%3a%226249d7af-192e-4f53-832b-773ac6e82f26%22%7d